Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden

Deze voorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van alle inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn op de website (de ”Dienst”) die wordt beheerd door (”ons”, ”wij” of ”onze”).

Uw toegang tot onze diensten is onderworpen aan uw aanvaarding, zonder wijziging, van alle hierin opgenomen voorwaarden en alle andere operationele regels en beleidsregels die van tijd tot tijd door ons worden gepubliceerd en kunnen worden gepubliceerd.

Lees de overeenkomst zorgvuldig door voordat u toegang krijgt tot of gebruik maakt van onze diensten. Door toegang tot of gebruik van enig deel van onze Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met enig deel van de voorwaarden van de Overeenkomst, dan mag u onze Diensten niet openen of gebruiken.

Intellectueel eigendom

De Overeenkomst draagt geen intellectueel eigendom van Ons aan u over, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijk eigendom blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij Ons en haar licentiegevers.

Diensten van derden

Bij het gebruik van de Diensten kunt u gebruik maken van diensten, producten, software, embeds of toepassingen van derden (”Diensten van derden”).

Als u Services van derden gebruikt, begrijpt u dat:

Elk gebruik van een Dienst van derden is op eigen risico, en wij zijn jegens niemand verantwoordelijk of aansprakelijk voor websites of Diensten van derden.
U erkent en gaat ermee akkoord dat Wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.
Accounts

Wanneer voor het gebruik van enig deel van onze Diensten een account nodig is, gaat u ermee akkoord ons volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken wanneer u zich registreert voor een account.

U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw accountgegevens en voor het beveiligen van uw wachtwoord.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst. U zult uw toegangsgegevens niet delen of misbruiken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of wanneer u zich bewust wordt van enige andere inbreuk op de beveiliging.

Beëindiging

Wij kunnen uw toegang tot alle of een deel van onze Diensten te allen tijde beëindigen of opschorten, met of zonder oorzaak, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang.

Als u de Overeenkomst of uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van onze Diensten.

Alle bepalingen van de Overeenkomst die door hun aard na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garanties, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Disclaimer

Onze Diensten worden geleverd op ”AS IS” en ”AS AVAILABLE” basis. en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch , noch haar leveranciers en licentiegevers garanderen dat onze Diensten foutloos zullen zijn of dat de toegang daartoe ononderbroken of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u downloadt van, of anderszins inhoud of diensten verkrijgt via, onze Diensten naar eigen goeddunken en op eigen risico.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Behalve voor zover toepasselijk recht anders bepaalt, zijn op de Overeenkomst en elke toegang tot of elk gebruik van onze Diensten de wetten van .

De juiste rechtbank voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en de toegang tot of het gebruik van onze Diensten zijn de staats- en federale rechtbanken in .

Wijzigingen

behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen.

Indien wij wijzigingen aanbrengen die materieel zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door deze op onze website te plaatsen, of door u een e-mail of ander bericht te sturen voordat de wijzigingen van kracht worden. De kennisgeving zal een redelijke termijn aangeven waarna de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

Als u het niet eens bent met onze wijzigingen, moet u stoppen met het gebruik van onze Diensten binnen de aangegeven kennisgevingstermijn of zodra de wijzigingen van kracht worden.

Uw verdere gebruik van onze Diensten zal onderworpen zijn aan de nieuwe voorwaarden.